Góra

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Meblotex

 

Regulamin sklepu internetowego, określa sposób funkcjonowania oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. Każdy potencjalny Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Każdy Klient dokonujący zakupu bez rejestracji konta zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może dokonać zakupu wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Właścicielem Sklepu internetowego jest spółka P.P.U.H. MEBLOTEX S.C. J.P. POCZTOWSCY z siedzibą Stanisław Górny 45 A, 34-105 Wysoka, NIP 5512154192, REGON 851701821.

  • Postanowienia Ogólne.
  • Składanie zamówienia.
  • Realizacja zamówienia.
  • Możliwość zwrotu towaru.
  • Reklamacje.
  • Gwarancja.
  • Ochrona danych osobowych.
  • Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia Ogólne.

1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.meble.meblotex.com.pl/sklep (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Składanie zamówienia.

1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane na stronie meble.meblotex.com.pl 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, wzoru oraz ilości sztuk poprzez „dodanie” ich do koszyka.
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
4. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
5. Po wybraniu produktów przed dokonaniem zamówienia Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych, metody dostawy oraz sposobu płatności.
6. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
8. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy oraz płatność gotówką.
9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
10. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.
11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia.
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Dane te są niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
13. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon lub faktura VAT. Paragon / faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

III. Realizacja zamówienia.

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Darmowa dostawa obowiązuje jedną próbę doręczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta adres w dogodnym dla Klienta terminie. Jeżeli data pierwszej próby dostarczenia towaru ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie klienta tj. nieodebranie przesyłki pomimo awizowanego, ustalonego i potwierdzonego terminu, każda kolejna próba dostarczenia produktu jest płatna zgodnie z kosztami dostawy produktu które są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

IV. Możliwość zwrotu towaru.

1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres meble.meblotex.com.pl
2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: P.P.U.H MEBLOTEX S.C. Stanisław Górny 45A, 34-105 Wysoka.
3. Formularz zwrotu towaru możesz pobrać tutaj [formularz]
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta.
5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, opakowania oraz zabezpieczenia aby towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, klient ponosi koszty zwrotu towaru
(transportu – przesyłki).

7. Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, należy dołączyć do przesyłki formularz zwrotu oraz oryginalny dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

V. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może zgłaszać Sprzedawcy. Reklamacje mogą być  zgłaszane przykładowo w  formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub  w formie  elektronicznej i przesłane  na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu, jeśli jest taka możliwość powinien również załączyć zdjęcia.
2. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

VI. Gwarancja.

1. Każdy produkt obejmuje 24 miesięczna gwarancja. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

VII. Ochrona danych osobowych.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
   a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

   b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,

   c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,

   d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.meble.meblotex.com.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.